7.12.07

SHABBATH SHALOM

SHABBATH SHALOM ET HAG SAMEAH
A TOUTES ET TOUS